تعرفۀ آزاد خدمات ویراویراست

ویرایش متن
تعرفۀ آزاد ویرایش متن به‌ازای هر کلمه
25 ریال
تبدیل صوت به متن
تعرفۀ آزاد تبدیل صوت به متن به‌ازای هر دقیقه
5000 ریال
تبدیل تصویر به متن
تعرفۀ آزاد تبدیل تصویر به متن به‌ازای هر صفحه
5000 ریال

بسته‌های ویراویراست

5%

پایه

میزان اعتبار: 21000 کلمه
مدت اعتبار: 30 روز

20%

اقتصادی

میزان اعتبار: 59500 کلمه
مدت اعتبار: 90 روز

15%

حرفه‌ای

میزان اعتبار: 235000 کلمه
مدت اعتبار: 365 روز