تعرفۀ آزاد خدمات ویراویراست

ویرایش متن
تعرفۀ آزاد ویرایش متن به‌ازای هر کلمه
10 تومان
تبدیل صوت به متن
تعرفۀ آزاد تبدیل صوت به متن به‌ازای هر دقیقه
1,000 تومان
تبدیل عکس و PDF به متن
تعرفۀ آزاد تبدیل عکس و PDF به متن به‌ازای هر صفحه
1,000 تومان

تخفیف 40%

آغازین

ویژه ویرایش متن

میزان اعتبار: 2500 کلمه
امکان خرید فقط یک بار

تخفیف 20%

اقتصادی

ویژه ویرایش متن

میزان اعتبار: 14875 کلمه
مدت اعتبار: 90 روز

تخفیف 15%

حرفه‌ای

ویژه ویرایش متن

میزان اعتبار: 58750 کلمه
مدت اعتبار: 365 روز

تخفیف 5%

پایه

ویژه ویرایش متن

میزان اعتبار: 5250 کلمه
مدت اعتبار: 30 روز

تخفیف 50%

اقتصادی حرفه‌ای

ویژه تبدیل تصویر به متن

میزان اعتبار: 5000 صفحه
مدت اعتبار: 365 روز

5,000,000 تومان

2,500,000 تومان

ورود به پنل کاربری و صفحه اشتراک

تخفیف 48%

اقتصادی

ویژه تبدیل تصویر به متن

میزان اعتبار: 2000 صفحه
مدت اعتبار: 365 روز

2,000,000 تومان

1,040,000 تومان

ورود به پنل کاربری و صفحه اشتراک

تخفیف 45%

حرفه‌ای

ویژه تبدیل تصویر به متن

میزان اعتبار: 1000 صفحه
مدت اعتبار: 180 روز

1,000,000 تومان

550,000 تومان

ورود به پنل کاربری و صفحه اشتراک

تخفیف 40%

آغازین

ویژه تبدیل تصویر به متن

میزان اعتبار: 50 صفحه
امکان خرید فقط یک بار

تخفیف 40%

پایه

ویژه تبدیل تصویر به متن

میزان اعتبار: 500 صفحه
مدت اعتبار: 90 روز

تخفیف 35%

آغازین

ویژه تبدیل صوت به متن

میزان اعتبار: 60 دقیقه
امکان خرید فقط یک بار

تخفیف 20%

حرفه‌ای

ویژه تبدیل صوت به متن

میزان اعتبار: 3000 دقیقه
مدت اعتبار: 365 روز

3,000,000 تومان

2,400,000 تومان

ورود به پنل کاربری و صفحه اشتراک

تخفیف 10%

اقتصادی

ویژه تبدیل صوت به متن

میزان اعتبار: 600 دقیقه
مدت اعتبار: 90 روز

تخفیف 5%

پایه

ویژه تبدیل صوت به متن

میزان اعتبار: 300 دقیقه
مدت اعتبار: 30 روز