تعرفۀ آزاد خدمات ویراویراست

ویرایش متن
تعرفۀ آزاد ویرایش متن به‌ازای هر کلمه
100 ریال
تبدیل صوت به متن
تعرفۀ آزاد تبدیل صوت به متن به‌ازای هر دقیقه
10000 ریال
تبدیل عکس و PDF به متن
تعرفۀ آزاد تبدیل عکس و PDF به متن به‌ازای هر صفحه
10000 ریال

بسته‌های ویراویراست

5%

پایه

میزان اعتبار: 5250 کلمه
مدت اعتبار: 30 روز

20%

اقتصادی

میزان اعتبار: 14875 کلمه
مدت اعتبار: 90 روز

15%

حرفه‌ای

میزان اعتبار: 58750 کلمه
مدت اعتبار: 365 روز

40%

آغازین

میزان اعتبار: 2500 کلمه
امکان خرید فقط یک بار

35%

آغازین

میزان اعتبار: 60 دقیقه
امکان خرید فقط یک بار

5%

پایه

میزان اعتبار: 300 دقیقه
مدت اعتبار: 30 روز

10%

اقتصادی

میزان اعتبار: 600 دقیقه
مدت اعتبار: 90 روز

20%

حرفه‌ای

میزان اعتبار: 3000 دقیقه
مدت اعتبار: 365 روز

40%

آغازین

میزان اعتبار: 50 صفحه
امکان خرید فقط یک بار

40%

پایه

میزان اعتبار: 500 صفحه
مدت اعتبار: 90 روز

45%

حرفه‌ای

میزان اعتبار: 1000 صفحه
مدت اعتبار: 180 روز

48%

اقتصادی

میزان اعتبار: 2000 صفحه
مدت اعتبار: 365 روز

50%

اقتصادی حرفه‌ای

میزان اعتبار: 5000 صفحه
مدت اعتبار: 365 روز