مقالات

نکاتی دربارۀ درست‌نویسی
نکاتی دربارۀ درست‌نویسی

خط چهرۀ مکتوب و نوشته‌شدۀ زبان است. مجموعۀ اصول و قواعد زبان را «دستورزبان» و مجموعۀ اصول و قواعد خط را «دستورخط» نامیده‌اند.

1399/07/10