مقالات

ویراستاری از صفر تا …
ویراستاری از صفر تا …

مصدر فارسیِ ویراستن virazis از پیشوند vi به‌معنای دور از هم و razis به‌معنای نظم و ترتیب تشکیل شده است؛ این واژه معانی دو مصدر پیراستن و آراستن را در بر می‌گیرد. بنابراین ویرایش یا ویراستاری متن، به‌معنای مرتب‌کردن ظاهری و محتوایی متن است.

1399/07/03
نشانه‌های نگارشی
نشانه‌های نگارشی

به‌کاربردن نشانه‌هایی همچون نقطه، ویرگول، نقطه‌ویرگول و... در متن نوشتاری را نشانه‌گذاری می‌گویند. واضح است که بدون نشانه‌های نگارشی در خوانش متن، دشواری یا اشتباه صورت می‌گیرد؛ لحن، سبکِ متن، تکیه و آهنگ کلمات مشخص نمی‌شود و حتی روابط دستوری میان اجزای جمله را نیز نمی‌توان به‌خوبی دریافت. 

1399/06/03
شکل نوشتاری «همزه» و «ه»
شکل نوشتاری «همزه» و «ه»

شیوۀ نگارش همزه در جایگاه‌های متفاوت، شکل‌های گوناگونی دارد که به آن می‌پردازیم. همچنین «ه» در جایگاه پایان واژه‌ها در زبان فارسی شکل‌های نوشتاری متفاوتی دارد.

1399/07/05
نکاتی دربارۀ درست‌نویسی
نکاتی دربارۀ درست‌نویسی

خط چهرۀ مکتوب و نوشته‌شدۀ زبان است. مجموعۀ اصول و قواعد زبان را «دستورزبان» و مجموعۀ اصول و قواعد خط را «دستورخط» نامیده‌اند.

1399/07/10
غلط ننویسیم!
غلط ننویسیم!

سخن‌گفتن به فارسی برای فارسی‌زبانان کار ساده‌ای است اما نوشتن به همان آسانی نیست. هنگامی که نوشتن را آغاز می‌کنیم با مشکل املای درست واژه‌ها، نشانه‌گذاری، جمله‌بندی درست و... روبه‌رو می‌شویم.

1399/07/17
ویرایش ساختاری-زبانی
ویرایش ساختاری-زبانی

ویرایش ساختاری-زبانی بر کاربرد درست قواعد دستور زبان، ضوابط زبان معیار، درست و نادرست در زبان، مسائل بلاغی-سبکی و یکدستی نحو زبان تکیه دارد.

1399/07/17
خطاهای واژگانی
خطاهای واژگانی

خطاهای واژگانی مهم در بخش‌های زیر است: کاربرد نادرست واژگان، تعابیر و الگوهای بیگانه؛ کاربرد نادرست واژگان، تعابیر و اصطلاحات فارسی؛ تکرار زائد واژگان (حشو)؛ واژگان عربی در فارسی.

1399/07/19
خطاهای دستوری
خطاهای دستوری

کاربرد نادرست قواعد دستور زبان فارسی اعم از صرفی و نحوی باعث به وجود آمدن خطاهای دستوری می‌شود.

1399/07/30
ویراستاری آنلاین
ویراستاری آنلاین

مسأله درست است یا مسئله؟ به نام خدا یا به‌نام‌خدا؟ خانه‌ی خدا یا خانۀ خدا؟...  اگر شما هم هنگام تایپ‌کردن با سؤال‌هایی از این دست روبرو می‌شوید، آدرس را درست آمده‌اید. اینجا ویراویراست است. یک ویراستار آنلاین که به شما کمک می‌کند...

1399/08/01
کاربردهای نادرست فعل
کاربردهای نادرست فعل

ناهماهنگی نهاد با فعل، حذف بی‌قرینۀ فعل، کاربرد نادرست وجه وصفی، کاربرد نادرست افعال وجهی، ناهماهنگی زمان و وجه افعال...

1399/08/10
کاربردهای نادرست حرف (اضافه، نشانه، ربط)
کاربردهای نادرست حرف (اضافه، نشانه، ربط)

عطف دو کلمه با یک حرف‌اضافه: دو کلمۀ معطوف به هم که هریک حرف‌اضافه‌ای مخصوص خود می‌خواهد، نباید با یک حرف‌اضافه به کار روند. زیرا آن حرف‌اضافه فقط مناسب یکی از آن‌هاست.

1399/08/11
انواع حشو
انواع حشو

حشو یا زیاده‌گویی از کنار هم آمدن کلمه‌ها یا جمله‌های هم‌معنا، بدون اینکه برای آن دلیلی باشد، به وجود می‌آید...

1399/08/18
چه واژه‌هایی را باید شکست؟
چه واژه‌هایی را باید شکست؟

اگر شما هم اهل قلم هستید و می‌خواهید داستانی را به صورت نوشتار درآورد، شاید برایتان این سؤال بیاید که در شکسته‌نویسی چه اصولی را باید در نظر گرفت.

1399/10/03
نرم افزار ویراستاری
نرم افزار ویراستاری

در این مقاله به بررسی نرم‌افزار ویراستاری ویراویراست می‌پردازیم. ابتدا اندکی دربارۀ ویرایش و جایگاه ویراستاری در زبان فارسی سخن می‌گوییم.

 

 

1399/12/04
انواع ویرایش
انواع ویرایش

ویرایش تخصصی (در متن تألیفی): اثر علمی-تحقیقی در سطح دانشگاهی اگر تألیفی باشد به ویرایش تخصصی نیاز دارد. ویراستار تخصصی ازنظر احاطۀ علمی باید در حد نویسنده و حتی بالاتر از او باشد.

1399/12/19
انواع ویرایش 2
انواع ویرایش 2

 اهمیت زیادی دارد که ویراستار اصل متن ترجمه‌شده را نیز در اختیار داشته باشد تا بتواند درستی برگردان را با آن بسنجد و همچنین در صورت نیاز توضیحاتی در پانوشت ارائه دهد. 

1400/01/17
غلط‌های رایج زبانی بخش اول
غلط‌های رایج زبانی بخش اول

گاهی در حین مطالعۀ کتاب، چه کتابی که توسط مؤلف نوشته شده باشد و چه مترجم آن را ترجمه کرده باشد و یا حتی در حین سخنرانی‌ها به خطاهایی برخورد می‌کنیم که بسیار تکرار می‌شوند.

1400/03/08
غلط‌های رایج زبانی بخش دوم
غلط‌های رایج زبانی بخش دوم

در ویرایش یک زبان، استفاده از دستورالعمل خاص و یا تجویز نسخه‌ای که بتوان آن را در تمام موارد به کار برد، کار آسانی نیست. هنگامی که قصد داریم متنی را ویرایش کنیم، نیاز داریم که دربارۀ زبان موردنظرمان، هم آگاهیِ زبانی داشته باشیم و هم ذوق و شمّ زبانی.

1400/03/25
غلط‌های رایج زبانی بخش سوم
غلط‌های رایج زبانی بخش سوم

خطاهای نوعی: گروه دوم از خطاهای رایج زبانی، خطاهای نوعی هستند که به ساخت صرفی و نحوی و الگوی بیانی و طرز تعبیر و نحوه و منطق بیان مربوط می‌شود.

1400/03/26
غلط‌های رایج زبانی بخش چهارم
غلط‌های رایج زبانی بخش چهارم

در مقالۀ غلط‌های رایج زبانی بخش سوم، به انواع خطاهای نوعی ازجمله کاربرد فعل، کاربرد حرف اضافه، تعبیرهای نامناسب، ابهام، تعقید و ضعف تألیف پرداخته شد؛ در این مقاله گروه‌های دیگری از خطاهای نوعی را بررسی خواهیم کرد.

1400/04/07
چگونه نویسندۀ خوبی شویم؟
چگونه نویسندۀ خوبی شویم؟

این مقاله ویژگی‌های یک «نویسندۀ خوب» را بیان می‌کند؛ بنابراین اگر تمایل دارید به یک نویسندۀ ماهر تبدیل شوید، تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

1400/05/03
درست‌نویسی
درست‌نویسی

یکی از فایده‌های درست‌نویسی، پاسداری از مرزهای زبان و فرهنگ کهن‌سال ایرانی است. اگر زبان‌ها اصالت و سلامت خویش را وادهند، پیری زودرس گریبان شما را می‌گیرد.

1400/05/13
غلط املایی
غلط املایی

خطا گاه در گفتار است و گاه در نوشتار. بخش مهمی از خطاهای گفتاری، در گویش یا شکل تلفظ کلمه‌هاست. بخشی نیز میان گفتار و نوشتار مشترک است. 

1400/05/24
غلط‌های انشایی
غلط‌های انشایی

هرگاه کلمه یا عبارتی را به‌گونه‌ای به کار ببریم که با یکی از قواعد دستوری یا سنت‌های کهن نوشتاری یا طبیعی زبان فارسی سازگاری نداشته باشد، درگیر غلط انشایی شده‌ایم.

1400/07/19