مقالات

شکل نوشتاری «همزه» و «ه»
شکل نوشتاری «همزه» و «ه»

شیوۀ نگارش همزه در جایگاه‌های متفاوت، شکل‌های گوناگونی دارد که به آن می‌پردازیم. همچنین «ه» در جایگاه پایان واژه‌ها در زبان فارسی شکل‌های نوشتاری متفاوتی دارد.

1399/07/05
نکاتی دربارۀ درست‌نویسی
نکاتی دربارۀ درست‌نویسی

خط چهرۀ مکتوب و نوشته‌شدۀ زبان است. مجموعۀ اصول و قواعد زبان را «دستورزبان» و مجموعۀ اصول و قواعد خط را «دستورخط» نامیده‌اند.

1399/07/10
ویراستاری آنلاین
ویراستاری آنلاین

مسأله درست است یا مسئله؟ به نام خدا یا به‌نام‌خدا؟ خانه‌ی خدا یا خانۀ خدا؟...  اگر شما هم هنگام تایپ‌کردن با سؤال‌هایی از این دست روبرو می‌شوید، آدرس را درست آمده‌اید. اینجا ویراویراست است. یک ویراستار آنلاین که به شما کمک می‌کند...

1399/08/01
کاربردهای نادرست فعل
کاربردهای نادرست فعل

ناهماهنگی نهاد با فعل، حذف بی‌قرینۀ فعل، کاربرد نادرست وجه وصفی، کاربرد نادرست افعال وجهی، ناهماهنگی زمان و وجه افعال...

1399/08/10
کاربردهای نادرست حرف (اضافه، نشانه، ربط)
کاربردهای نادرست حرف (اضافه، نشانه، ربط)

عطف دو کلمه با یک حرف‌اضافه: دو کلمۀ معطوف به هم که هریک حرف‌اضافه‌ای مخصوص خود می‌خواهد، نباید با یک حرف‌اضافه به کار روند. زیرا آن حرف‌اضافه فقط مناسب یکی از آن‌هاست.

1399/08/11
ی میانجی
ی میانجی

کسرۀ اضافه در واژه‌هایی پایان‌یافته با «ه غیرملفوظ» باید به‌صورت «ی» میانجی بیاید؛ زیرا در نظام آوایی زبان فارسی نمی‌توان دو واکه (مصوت) را پشت هم ادا کرد.

1399/08/21
ساده‌نویسی3
ساده‌نویسی3

داشتن زمینۀ ذهنی و عوامل فنی و زبانی، برای ساده‌نویسی ضروری است. عوامل فنی و زبانی خود شامل 15 مورد است که در این بخش به موارد زیر می‌پردازیم.

1399/11/23
نرم افزار ویراستاری
نرم افزار ویراستاری

در این مقاله به بررسی نرم‌افزار ویراستاری ویراویراست می‌پردازیم. ابتدا اندکی دربارۀ ویرایش و جایگاه ویراستاری در زبان فارسی سخن می‌گوییم.

 

 

1399/12/04
انواع ویرایش
انواع ویرایش

ویرایش تخصصی (در متن تألیفی): اثر علمی-تحقیقی در سطح دانشگاهی اگر تألیفی باشد به ویرایش تخصصی نیاز دارد. ویراستار تخصصی ازنظر احاطۀ علمی باید در حد نویسنده و حتی بالاتر از او باشد.

1399/12/19
پیشینۀ زبان فارسی
پیشینۀ زبان فارسی

شاخۀ ایرانی در هزارۀ اول ق. م. مسیح در ایران و افغانستان و شمال در منطقۀ میان مجارستان و ترکستان چین رایج بوده است. قدیمی‌ترین گونه‌های شاخۀ ایرانی که از آن‌ها آثار مکتوب وجود دارد، «اوستایی» و «فارسی باستان» است. 

1400/01/25
زبان فارسی باستان
زبان فارسی باستان

در این مقاله به بحث دربارۀ زبان فارسی باستان در گذر تاریخ می‌پردازیم و آثار مکتوب بازمانده را شرح خواهیم داد.

1400/02/18
خط میخی فارسی باستان
خط میخی فارسی باستان

پس از بحث دربارۀ زبان فارسی باستان، اینک نوبت به آن رسیده تا دربارۀ خطی که فارسی باستان به آن نوشته می‌شد، سخن بگوییم:

1400/02/26
خطاهای رایج زبانی بخش اول
خطاهای رایج زبانی بخش اول

گاهی در حین مطالعۀ کتاب، چه کتابی که توسط مؤلف نوشته شده باشد و چه مترجم آن را ترجمه کرده باشد و یا حتی در حین سخنرانی‌ها به خطاهایی برخورد می‌کنیم که بسیار تکرار می‌شوند.

1400/03/08
خطاهای رایج زبانی بخش دوم
خطاهای رایج زبانی بخش دوم

در ویرایش یک زبان، استفاده از دستورالعمل خاص و یا تجویز نسخه‌ای که بتوان آن را در تمام موارد به کار برد، کار آسانی نیست. هنگامی که قصد داریم متنی را ویرایش کنیم، نیاز داریم که دربارۀ زبان موردنظرمان، هم آگاهیِ زبانی داشته باشیم و هم ذوق و شمّ زبانی.

1400/03/19