مقالات

کاربردهای نادرست حرف (اضافه، نشانه، ربط)
کاربردهای نادرست حرف (اضافه، نشانه، ربط)

عطف دو کلمه با یک حرف‌اضافه: دو کلمۀ معطوف به هم که هریک حرف‌اضافه‌ای مخصوص خود می‌خواهد، نباید با یک حرف‌اضافه به کار روند. زیرا آن حرف‌اضافه فقط مناسب یکی از آن‌هاست.

1399/08/11