مقالات

ویرایش ساختاری-زبانی
ویرایش ساختاری-زبانی

ویرایش ساختاری-زبانی بر کاربرد درست قواعد دستور زبان، ضوابط زبان معیار، درست و نادرست در زبان، مسائل بلاغی-سبکی و یکدستی نحو زبان تکیه دارد.

1399/07/21