مقالات

شکل نوشتاری «همزه» و «ه»
شکل نوشتاری «همزه» و «ه»

شیوۀ نگارش همزه در جایگاه‌های متفاوت، شکل‌های گوناگونی دارد که به آن می‌پردازیم. همچنین «ه» در جایگاه پایان واژه‌ها در زبان فارسی شکل‌های نوشتاری متفاوتی دارد.

1399/07/05