خدمات

ویرایش نگارشی

بخش ویرایش نگارشی ویراویراست:

در این بخش به ویرایش و رعایت نکته‌های نگارشی پرداخته می‌شود. جای‌گذاری درست نشانه‌های نگارشی مانند نقطه، ویرگول و ... پیشنهاد می‌شود. حشوهای رایج در زبان فارسی تشخیص داده می‌شوند. برای فارسی‌سازی واژه‌های بیگانه، واژه‌های مصوب فرهنگستان به‌صورت پیشنهاد ارائه می‌گردند. از به‌کاربردن و جمع‌بستن کلمات جمع جلوگیری شده و درست آنها به کاربر پیشنهاد داده می‌شوند.

اصلاح نگارشی

ویرایش نگارشی