خدمات

تحلیل متن

بخش تحلیل متن ویراویراست:

در این بخش کاربر می‌تواند تعداد جمله‌ها، واژه‌ها و نویسه‌های (کاراکتر) متن خود را مشاهده نماید. همچنین وی متوجه میزان تکرار واژه‌ها و جمله‌های متن می‌شود. میزان سختی و روایی متن براساس معیارهای علمی مربوط نیز به کاربر گزارش شده و درصورت تمایل می‌تواند نسبت به تغییر آن اقدام کند.

تحلیل متن

تحلیل متن