خدمات

غلط‌یابی معنایی

بخش غلط‌یابی معنایی و دستوری ویراویراست:

این بخش می‌تواند با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند، جمله‌های درست را از جمله‌های نادرست تشخیص دهد. همچنین واژه‌های مناسب هر بافت را به کاربر پیشنهاد می‌دهد و با درنظرگرفتن معنا، درصورت وجود واژه‌ای نامناسب، واژه‌ای فراخور آن بافت را به کاربر پیشنهاد می‌کند.

غلط‌یابی معنایی

غلط‌یابی معنایی