خدمات

دستور خط زبان فارسی

بخش دستور خط ویراویراست:

در این بخش به مشکلات موجود و ویرایش در حوزه‌ی خط فارسی پرداخته می‌شود. نویسه‌های عربی مانند ﲖ، ﻚ، ﻲ و... با نویسه‌های درست خط فارسی جایگزین می‌شوند. فاصله‌گذاری بین واژه‌های زبان فارسی با پیشوندها و پسوندهای آن را به‌صورت خودکار اعمال می‌کند. بین واژه‌های تشکیل‌دهنده‌ی کلمات مرکب و یا مشتق‌مرکب فاصله‌گذاریِ درست را اعمال یا پیشنهاد می‌کند، همچنین باید خاطرنشان کرد که این سامانه نخستین سامانه‌ای است که فاصله‌ی درست را براساس بافت متنی اعمال می‌کند. اعداد انگلیسی موجود در متن فارسی را به اعداد فارسی تبدیل کرده و همچنین نشانه‌گذاری‌های نادرست را ویرایش می‌کند.

دستور خط

دستور خط زبان فارسی