خدمات

غلط‌یابی واژگانی

بخش غلط‌یابی املایی ویراویراست:

بخش غلط‌یابی املایی ویراویراست با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین ازجمله شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده است و قابلیت یادگیری از کاربر را نیز دارد. پس از آزمایش‌های متعدد در متون مختلف (مانند اخبار، نشریات، مقالات و ... ) با درنظرگرفتن معیارهای علمی همچون دقت و جامعیت، دقتِ آن 98.8 تا 99% برآورد شده است. این بخش با دقت و سرعت بالا واژه‌های نادرست را تشخیص می‌دهد. سپس واژه یا واژه‌هایی را که احتمال دارد شکل درست واژه‌ی موردنظر باشد، پیشنهاد می‌دهد و کاربر می‌تواند گزینه‌ی موردتأییدش را انتخاب کند تا ویرایش انجام شود.

غلط‌یابی املایی

غلط‌یابی واژگانی