هکسره حق مسلم ماست!

هکسره حق مسلم ماست!
درخواست خود را برگزینید و شماره‌تلفن همراهتان را بنویسید تا با شما تماس بگیریم.
برای همهٔ ما پیش آمده که در نوشتار غیررسمی یا محاوره، بین کاربرد «ه» چسبان و کسره سردرگم می‌شویم.‌ در این مقاله کاملاً ساده و کاربردی شیوهٔ درست‌نویسی آن را برای شما همراهان عزیز بیان می‌کنیم.
با ما همراه باشید 😉
کجا «ه» چسبان به کار ببریم؟👇
  در جایی که «ه» جانشین فعل‌های «است» و «هست» باشد.
همچون «گرمه»، «سرده»، «درسته» و «غلطه» در جمله‌های زیر:
نمونه: امروز هوا گرمه؛ امروز هوا سرده. سخن شما درسته؛ سخن آن‌ها غلطه.
  کاربرد دیگر «ه» پایان واژه، استفاده از آن به جای برخی حروف آخر واژه‌ها در نوشتار غیررسمی یا محاوره است.
مانند: می‌شنوه (می‌شنود)، یه (یک)، داره (دارد) و...
یکی دیگر از کاربردهای «ه» پایان واژه، استفاده از آن به جای نشانۀ معرفه در فارسی محاوره است.
برای نمونه: اون کتابه مال من است.
خونۀ مادربزرگه هزارتا قصه داره.
یکی دیگر از کاربردهای «ه» پایان واژه، استفاده از آن به‌عنوان پسوند در انتهای اسم‌ها و صفت‌ها است.
مانند: دهنه، انگیزه ،روزنه‌ و ...

🔘 کجا هرگز «ه» چسبان به کار نبریم؟👇
در ترکیب اضافی باید از کسره استفاده کنیم و استفاده از «ه» نادرست است.
به نمونه‌های درست و اشتباه زیر دقت کنید:
لباس او
لباسه او
فروغ فرخزاد
فروغه فرخزاد
پیام من
پیامه من
 جایی که مقصود ما فقط اضافه کردن صفت به موصوف باشد و «ه» جانشین فعل‌های «است» و «هست» 'نباشد'‌!
همچون واژهٔ عروسک در جمله‌های زیر:
نمونهٔ درست: دختربچه در میان شلوغی، عروسکِ زیبای خود را پیدا کرد.
نمونهٔ اشتباه: دختربچه در میان شلوغی، عروسکه زیبای خود را پیدا کرد.
📖رضا شکراللهی (مزخرفات فارسی) 📚