واژه‌های دواملایی

واژه‌های دواملایی
درخواست خود را برگزینید و شماره‌تلفن همراهتان را بنویسید تا با شما تماس بگیریم.

با ویراویراست، سرعت ویراستاری خود را چندین برابر کنید.

در این مقاله فهرست واژه‌های دواملایی در زبان فارسی را آورده‌ایم.

 

واژه‌های دواملایی:

واژه‌های دواملایی، کلماتی هستند که هر دو شکل املایی آن‌ها درست است؛ اما یک شکل آن رایج و معیار است. این واژه‌ها با همخوان‌هایی که دارای دو یا چند شکل صوری هستند (ا/ ع؛ ت/ ط؛ ث/ س/ ص؛ ح/ ه؛ ذ/ ز/ ض/ ظ؛ غ/ ق) ساخته می‌شوند. برای اینکه بتوانیم ویراستاری فنی انجام دهیم، باید واژه‌ها و کلمات دواملایی را بشناسیم. پیشنهاد می‌شود مقالۀ ویراستاری از صفر تا... را نیز مطالعه کنید. این فهرست شامل واژه‌هایی است که در زبان فارسی امروز به کار می‌رود. در مواردی که ضبط کلمه یا اسمی با ضبط مختار آن کلمه در متون تاریخی و قدیمی متفاوت باشد، همان ضبط قدیم نوشته می‌شود. ویراستاری متن خود را به ویراستارهای ویراویراست بسپارید.

فهرست واژه‌های دارای دو یا چند صورت املایی با ضبط مختار:

صورت‌های املایی

ضبط مختار


 

آ/ا

 

آزوقه/ آذوقه   

آذوقه

آروغ/ آروق  

آروغ

آقا/ آغا       

آقا

(کلمهٔ «آقا» امروزه با حرف «ق» نوشته می‌شود، ولی این کلمه در قدیم گاهی لقب زنان بوده و با حرف «غ» به‌صورت «آغا» نوشته می‌شده است، مانند شادملک‌آغا، گلین‌آغا، و گاهی نیز با همین کتابت در مورد مردان به‌کار می‌رفته است، مانند آغامحمّدخان و آغاپاشا. در این موارد خاص، در خطّ فارسی امروز نیز همان ضبط قدیم رعایت می‌شود.)

اتاق/ اطاق

اتاق

اتو/ اطو  

اتو/ اطو

اختاپوس/ اختاپوث

اختاپوس

اسطبل/ اصطبل

اسطبل

اسطرلاب/ اصطرلاب

اسطرلاب

افسنتین/ افسنطین

افسنتین

اَلَم‌شنگه/ عَلَم‌شنگه

اَلَم‌شنگه

امپراتور/ امپراطور

امپراتور

امپراتریس/ امپراطریس

امپراتریس

اُتراق/ اطراق

اُتراق

ب

 

باباغوری/ باباقوری

باباغوری

باتری/ باطری

باتری/ باطری

باتلاق/ باطلاق

باتلاق

باجناغ/ باجناق

باجناغ

بغچه/ بقچه

بغچه/ بقچه

بلغور/ بلقور

بلغور

بلیت/ بلیط

بلیت

پ

 

پاتوق/ پاتوغ

پاتوق

ت

 

ترق‌وتوروق/ تاراغ‌وتوروغ

ترق‌وتوروق

تارم/ طارم

طارم

تنبور/ طنبور

تنبور

تاس/ طاس

طاس

تاس‌کباب/ طاس‌کباب

طاس‌کباب

تاغ/ تاق (نام درختچه)

تاغ

تاق/ طاق

طاق

تاق/ طاق (در مقابل جفت)

تاق

تاقدیس/ طاقدیس

طاقدیس

تالار/ طالار

تالار

تاول/ طاول

تاول

تایر/ طایر (چرخ‌ماشین)

تایر

تباشیر/ طباشیر

تباشیر

تبرخون/ طبرخون

تبرخون/ طبرخون

تبرزد/ طبرزد

تبرزد/ طبرزد

تبرزین/ طبرزین

تبرزین

تپانچه/ طپانچه

تپانچه

تپیدن/ طپیدن

تپیدن

(مشتقات آن نیز با «ت» نوشته می‌شود)

تُپق/ طُپق/ تُپغ

تُپُق

تُتماج/ طُطماج (نام نوعی آش)

تُتماج

تراز/ طراز

تراز (= ترازِ آبی)

تراز/ طراز

طراز (= نگارِ جامه)

(همچنین در عبارتی مثل «طراز اول» به معنای «دارای مقام اول») هم‌تراز و هم‌طراز هر دو صحیح است.

ترخون/ طرخون

ترخون

ترقّه/ طرقّه

ترقّه

تشت/ طشت

تشت/ طشت

تغار/ طغار

تغار

توبیقا/ طوبیقا

طوبیقا

توفان/ طوفان

توفان/ طوفان

چ

 

چارق/ چارغ

چارق

چلغوز/ چلقوز

چلغوز

خ

 

ختمی/ خطمی (گُل)

خطمی

د

 

دوقلو/ دوغلو

دوقلو

ز

 

زغال/ ذغال

زغال

س

 

سوغات/ سوقات

سوغات

غ

 

غلتیدن/ غلطیدن

غلتیدن

(همچنین مشتقات آن مثل «غلتان»، «غلتک»، «بام غلتان»)

ق

 

قاتی/ قاطی

قاتی

قاروقور/ غاروغور

قاروقور

قباد/ غباد (نام ماهی)

قباد

قدّاره/ غدّاره

قدّاره

قُدقُد/ غُدغُد

قُدقُد

قدغن/ غدغن/ غدقن

غدغن

قراقروت/ قراقروط

قراقروت

قرتی/ غرتی

قرتی

قرشمال/ غرشمال

قرشمال

قُرُق/ غُرُق

قُرُق

قرمه/ غرمه/ قورمه

قورمه

قروش/ غروش

قروش

قَزقان/ قَزغان

(گونه‌های دیگر: قازغان/ قازقان، غزغن/ قزغن)

قَزقان

قشقرق/ غشغرق

قشقرق

قشلاق/ قشلاغ

(گونه‌های دیگر: قیشلاق/ قیشلاغ)

قشلاق

قفس/ قفص

قفس

قُلُپ/ غُلُپ

قُلپ

قلنبه/ غلنبه

قلنبه

قلیان/ غلیان

قلیان

قورباغه/ غورباغه

قورباغه

قورت/ غورت

قورت

قوطی/ قوتی

قوطی

قِیقاج/ غِیقاج

قِیقاج

قِیماق/ قِیماغ

قِیماق

ل

 

لاتاری/ لاطاری

لاتاری

لق/ لغ      

لق

لق‌ولوق/ لغ‌ولوغ

لق‌ولوق

لق‌لق/ لغ‌لغ

لق‌لق

لوطی/ لوتی

لوطی

م

 

ملات/ ملاط

ملاط

ن

 

ناسور/ ناصور

ناسور

نسطوری/ نستوری

نسطوری

نِق‌نِق/ نِغ‌نِغ

نِق‌نِق

نفت‌/ نفط

نفت

نفتالین/ نفطالین

نفتالین

و

 

ورغُلُمبیدن/ ورقُلُمبیدن

ورقُلُمبیدن

وَق‌وَق/ وَغ‌وَغ

وَغ‌وَغ

 

هلیم/ حلیم

حلیم

هوله/ حوله

حوله

هیز/ حیز

هیز

ی

 

یاتاقان/ یاطاقان

یاتاقان

یالقوز/ یالغوز

یالقوز

یرقه/ یرغه/ یورقه/ یورغه

یورغه

یغور/ یقور

یغور


فهرست اَعلام دارای دو یا چند صورت املایی با ضبط مختار

صورت‌های املایی

ضبط مختار

آ/ ا

 

آغاخان/ آقاخان

آقاخان

آغاجری/ آقاجری

آغاجری

آلاداغ/ آلاداق

آلاداغ

اُترار/ اُطرار

اُترار

اتریش/ اطریش

استهبانات/ اسطهبانات/ اصطهبانات

اتریش

اصطهبانات

استخر/ اسطخر/ اصطخر

استخر/ اسطخر

ایتالیا/ ایطالیا

ایتالیا

ایذه/ ایزه

ایذه

ب

 

باتوم/ باطوم

باطوم

بوذرجمهر/ بوزرجمهر

بوزرجمهر

پ

 

پتر کبیر/ پطر کبیر

پتر کبیر

پترزبورگ/ پطرزبورگ

پترزبورگ

ت

 

تائیس/ طائیس

تائیس

تاب/ طاب

(نام رودی که از کهکیلویه سرچشمه می‌گیرد)

تاب

تارم/ طارم

طارم

تالش/ طالش

تالش/ طالش

تایباد/ طایباد

تایباد

تَبَرک/ طَبَرک

تَبَرک

تپور/ طپور

تپور

تخار/ طخار

تخار/ طخار

تخارستان/ طخارستان

تخارستان/ طخارستان

ترابلس/ طرابلس

طرابلس

ترشیز/ طرشیز

ترشیز

ترقبه/ طرقبه

ترقبه/ طرقبه*

تسوج/ طسوج

تسوج*/ طسوج

توالش/ طوالش

توالش/ طوالش*

توس/ طوس

توس/ طوس*

توسی/ طوسی

طوسی

(طوسی وقتی اسم یا لقب باشد، مانند خواجه نصیرالدّین طوسی، فردوسی طوسی، همیشه با «ط» می‌آید.)

تهران/ طهران

تهران

تهماسب/ طهماسب

تهماسب/ طهماسب

تهمورث/ طهمورث

تهمورث/ طهمورث

تیسفون/ طیسفون

تیسفون

ج

 

جابلسا/ جابلصا

جابلسا

خ

 

ختا/ خطا

ختا

خواف/ خاف

خاف

ز

 

زنون/ ذنن

زنون

س

 

ساوجبلاغ/ ساوجبلاق

ساوجبلاغ

سُغد/ صُغد

سُغد

سقلاب/ صقلاب

سقلاب/ صقلاب

ش

 

شبورغان/ شبورقان

شبورغان

ع

 

عیسو/ عیصو

عیسو

ق

 

قباد/ غباد

قباد

قَرلغ/ قَرلق

قَرلق

قره‌آغاج/ قره‌آقاج

قره‌آغاج

ک

 

کیقباد/ کیغباد

کیقباد

ل

 

لوت/ لوط (کویر)

لوت

لوت/ لوط (قوم)

لوط

 

 

تجربۀ ویراستاری آنلاین با ویراویراست را از دست ندهید.

اگر در جستجوی نرم‌افزار ویراستاری هستید، به بخش ویراستاریِ سامانۀ هوشمند ویراویراست بروید.

برای ثبت سفارش ویراستاری با شمارۀ 09020025029 تماس بگیرید.

 

✍️ به کوششِ فاطمه لک‌زاده.
📚 کتابنامه:

شیوه‌نامۀ خط فارسی

 

نظرات

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟