خرید آزاد جهت خرید آزاد با اعتبار یکساله از اینجا اقدام بفرمایید.
بستۀ حرفه‌ای(25%سود)

1,500,000 ريال

50 هزار کلمه

تایپ گفتاری (رایگان)

غلط‌یابی املایی

ویرایش پیشرفتۀ متن

دستور خط زبان فارسی (رسم‌الخط)

25% سود

بستۀ ویژه(50%سود)

8,000,000 ريال

400 هزار کلمه

تایپ گفتاری (رایگان)

غلط‌یابی املایی

ویرایش پیشرفتۀ متن

دستور خط زبان فارسی (رسم‌الخط)

50% سود

بستۀ پایه

400,000 ريال

10 هزار کلمه

تایپ گفتاری (رایگان)

غلط‌یابی املایی

ویرایش پیشرفتۀ متن

دستور خط زبان فارسی (رسم‌الخط)