خرید آزاد جهت خرید آزاد با اعتبار یکساله از اینجا اقدام بفرمایید.
بسته حرفه‌ای

1,500,000 ريال

50 هزار کلمه

تایپ گفتاری (رایگان)

غلط‌یابی املایی

ویرایش پیشرفتۀ متن

دستور خط زبان فارسی (رسم‌الخط)

بسته رویال

8,000,000 ريال

400 هزار کلمه

تایپ گفتاری (رایگان)

غلط‌یابی املایی

ویرایش پیشرفتۀ متن

دستور خط زبان فارسی (رسم‌الخط)

بسته پایه

400,000 ريال

10 هزار کلمه

تایپ گفتاری (رایگان)

غلط‌یابی املایی

ویرایش پیشرفتۀ متن

دستور خط زبان فارسی (رسم‌الخط)